سوال ۱: در راه های مسطح که دو طرف راه منتهی به کوه و پرتگاه می باشد حق تقدم عبور با وسیله نقلیه ای است که ؟

درطرف کوه قرار دارد
سرعت بالاتری دارد
در طرف پرتگاه قرار دارد
سرعت کم تری دارد
پاسخ صحیح: گزینه شماره ۳

سوال ۲:در محل توقف ( پارک ) کنار خیابان حق تقدم با وسیله نقلیه ای است که …… ؟

وابسته به سازمان های دولتی است
مستقیم و در مسیر مجاز حرکت می نماید
ضمن حرکت به عقب مشغول توقف یا پارک کردن است
ابعاد بزرگ تری دارد
پاسخ صحیح: گزینه شماره ۳

سوال ۳:در چند متری ورودی تونل ها سبقت گرفتن ممنوع است؟

۱۸۰ متری
۱۵۰ متری
۲۰۰ متری
۱۰۰ متری
پاسخ صحیح:گزینه ۴

سوال ۴: چند متر بعد از تونل و پل ها سبقت آزاد است؟

۵۰ متری
سبقت از انتهای آنها مجاز است
۱۰۰ متری
۷۰ متری
پاسخ صحیح: گزینه ۳

[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]