بر طبق مپv6.74c
strength:15+19

intelligence:19+1.75

agility:22+3.2

داستان هیرو:
soul keeperکسی که در فاضلابات برای خود امپراطوری درست کرد و هیچ کس در فاضلابات حق حرف زدن و انتخاب نداشت

او خیلی روی حرکات شمشیر خودش کار کرد تا سعی کند سرعت خودش به آخرین حد برسونه

Anti Mage بردار دوقولوی او بود که توانست خودش را از فاضلابات بکشه بیرون و یک آدم درست بشه او سعی کرد تا مقابل شیاطین و جادو های آنها بایستد و توانست کاری کنه که دیگر نتوانند جادو کنند

شیطان دست به کار شد و Soul را بر علیه برادرش به حرکت در آورد و به Soul قدرت های جادویی زیادی داد و او را به رویای همیشگیش (آخرین حد از سرعت ) رساند

Affiliation: Scourge
* Attack Animation: 0.3 / 0.6
* Damage: 48 - 54
* Casting Animation: 0.5 / 0.51
* Armor: 5.22
* Base Attack Time: 1.5
* Moves peed: 310
* Missile Speed: Instant
* Attack Range: 128 (melee)
* Sight Range: 1800 / 800

معایب

استرنج و اینتلجنس کم در اوایل بازی

ضعف در اوایل بازی

نیاز بالا به آیتم

سرعت حرکت کم در اول بازی

مزایا

اگیلیتی بالا

آرمور بالا

اتک اسپید بالا

لولها:

Reflection

وقتی این لول را در محوطه ای میزنید از هرکدام هیروها و کریپس هایدشمن که در محوطه حاضرند به ترتیب زیر attack speedو move speed کم میشه.و هم چنین به اندازه unit های داخل محوطه illusion درست میشه که به مدت 5 ثانیه به ترتیب 35%/45%/55%/65% از دمیج ضربه هیرو را دارا هستند

20% level1: AS & MS slow

level2: AS & MS slow25%

level3: AS & MS slow30%

level4: AS & MS slow35%

cooldown:20
mana:75


نکته:illusion های به وجود امده از این level به صورت خودکار اتک میدهند و شما هیچ گونه کنترلی بر روی انها ندارید

Zeal

این لول به صورت خودکار فعال است اتک اسپید شما را به مقدار 20+/30+/40+/50+در هر لول بالا میبرد همچنین به شما برگشت هلث به میزان 2/3/4/5 به ترتیب در هر لول میدهد

نکته: اتک اسپید ذکر شده بر روی illusion های شما هم تاثیر دارد

Metamorphosis

با زدن این لول هیروی شما به مقدار20/25/30/35 دمیج ضربه base دریافت میکند و همچنین از لول 1 به بعد یک illusion در کنار هیرو ظاهر میگردد که به ترتیب%10/%15/%20 از دمیج ضربه هیروی شما را دارا هستند.

میزان ماندگاری illusionها 30 ثانیه میباشد و 550 رنج دارند و 300 تا move speed

توجه:در لول 4 illusion ها به جای یکی به 2 illusion تبدیل میگردد

نکته:میزان دمیج خوردن illusionها 350% میباشد

Sunder

با زدن این لول soul keeper هلث خودش رو با هیرویی که انتخاب کردید تعویز می کند توجه داشته باشید که این لول حد اقل هایی را برای change دادن با هیروی انتخاب شده رعایت میکنه که به شرح زیره:


هلس هیروی مقابل رو حداقل به 33% میرسونه. 1 level
هلس هیروی مقابل رو حداقل به 28% میرسونه. 2 level
هلس هیروی مقابل رو حداقل به 23% میرسونه. 3 level

cooldown:160/110/60
mana:200/100/0


نحوه لولگیری:
lvl:01
lvl:02
lvl:03
lvl:04
lvl:05
lvl:06
lvl:07
lvl:08
lvl:09
lvl:10
lvl:11
lvl:12
lvl:13
lvl:14
+lvl:15
lvl:16