[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]درباره عناصر طرح بیشتر بدانید عناصر طراحی سایت دوره بخش یاد بگیرید چگونه از بخش ها برای ایجاد بلوک های جداگانه ای از محتوا استفاده کنید، و این صفحه را به بخش های معنی دار تقسیم کنید. کانتینر یاد بگیرید چگونه از کانتینرها استفاده کنید تا تمام محتوای طراحی سایت خود را در یک منطقه قابل خواندن و منطقی در مرکز صفحه خود حفظ کنید ستون ها ستون ها به شما کمک می کنند مکان را به صورت افقی کنار هم قرار دهید در شما می توانید ستون طراحی سایت اضافه کنید.
طراحی سایت خود را تغییر دهید، و طرح های پاسخگو را ایجاد کنید بلو بلوک یک بلوک یک عنصر اساسی و همه کاره است که در هنگام ساخت یک وب سایت استفاده می شود صفحه فعلی بلوک لینک یاد بگیرید چگونه از بلوکهای لینک استفاده کنید تا هر عنصر طراحی سایت مانند یک تصویر یا هر طرح، مانند یک بنر، را به یک پیوند تبدیل کنید دکمه یک دکمه یک عنصر طراحی سایت است که به صفحات، بخش ها، لینک های خارجی، ایمیل ها، دارایی ها و شماره تلفن ها پیوند می دهد.


[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]لیست های طراحی سایت یاد بگیرید چگونه یک عنصر لیست را می توان برای ایجاد لیست های عددی یا گلوله ای از محتوا استفاده کرد دکمه یک دکمه عنصر طراحی سایت است که به صفحات، بخش های صفحه لنگر لینک های خارجی، ایمیل ها، دارایی ها و شماره های تلفن پیوند می دهد عنصر دکمه افزودن یک دکمه شما می توانید یک دکمه را بر روی صفحه طراحی سایت خود اضافه کنید از پانل اضافه جداول عناصر بخش پایه سفارشی کردن دکمه می باشد.

[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ] ، [لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ] ، [لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ] ، [لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]