سلام به همه دوستان گلم

STR: 19+2.2

AGI: 14+1.4

INT: 20+3.0

* Affiliation: Scourge
* Attack Animation: 0.56 / 0.51
* Damage: 44 - 56
* Casting Animation: 0.5 / 0.83
* Armor: 1.96
* Base Attack Time: 1.7
* Movespeed: 285
* Missile Speed: 1000
* Attack Range: 600
* Sight Range: 1800 / 800نقات قوت

1.راحت میره فارم و یک لاین رو سریع جلو میبره

2.دارای 6ثانیه سایلنس با کول داون 11 است

3.در درگیری بسیار کار آمد

4.یکی از بهترین دمیج زنان حرفه ای

5.قوی در اواسط و اواخر بازینقات ضعف

1.ضعیف اول بازی

2.بسیار شکننده در اول بازی

3.به آیتم بستگی داره

4.اتک افتضاح


اسکیل ها:با استفاده از این اسکیل شما موجی میفرستید که بر هر کس سر راه شما بترتیب 100 / 175 / 250 /300 دمیج میدهد
مانای این لول به ترتیب105/120/140/160است
cooldown در تمامی لولها 8 میباشد
با استفاده از این اسکیل شما هر کس که در منطقه مشخص شده باشد سایلنس میکندیعنی مانع لول زدن طرف میشود که بترتیب 3 / 4 / 5 / 6 ثانیه طول میکشد

cooldown در تمامی لولها15 ثانیه میباشد
mana در تمامی لولها80 میباشد
rangدر تمامی لولها 900 میباشد

وقتی این اسکیل رو میگیرید این اسکیل باعث میشود که کول داون لول های شما1/2/3/4ثانیه پایین تر و مانای مورد نیاز لول ها10/15/20/25 کمتر میکند

همچنین سرعت شما را بترتیب 4/8/12/16% افزایش میدهدبا استفاده از این لول تعدادی روح ظاهر میشون که به دشمنان شما دمیج میدهند ( 43 - 48 ) وقتی که وقت این لول تمام شد به اندازه 25 ٪ از دمیجی که روح ها داده اند به شما هیل داده میشود

که بترتیب تعداد روح ها4/10/18 افزایش می یابد

مقدار مانای مورد نیاز به ترتیب 200/300/400 میباشد
cooldownدر تمامی لولها 100 ثانیه میباشد
rang در تمامی لولها 700 میباشدطرز لول گیری از راست
آیتم های اول بازی
یا
اواسط بازی


آیتم های تاپچه وقت باید پیک بشه
1.وقتی تیم به یک هیروی دمیج زن گروهی نیاز داشته باشه

2.تیم دشمن دارای تعداد زیادی لول زن باشد

3.وقتی تیم بتونه با کمک کرابلوس قوی بشه ( تانک )

4.تیم شما در هر شرایط به فکر هل دادن لاین به جلو هستچه وقت نباید پیک بشه

1.تیم دشمن دمیج زن قوی و گانکر زیاد داشته باشه

2.وقتی که تیم میتونه کاور کننده بهتر از کرابلوس داشته باشهدشمنان ( کسانی که خیلی دمیج میدهند )
مثل