مرفلینگ ، عنصر طبیعت ، ستیغ تکامل ، میتواند بدن خود را که از آب تشکیل شده به صورت موجی خروشان درآورد که هنگام حرکت کردن به دشمنانش آسیب های جدی وارد کند.او همچنین با اراده ی خودش ترکیب بدنی خود را به هم می ریزد یعنی قدرتش را به سرعت تبدیل میکند یا به عکس.قادر به تولید انرژی زیاد از ترکیب کنونی بدنش ، او میتواند بیشترین خسارت ممکن را به دشمنان وارد کند.توانایی عجیب او ، او را قادر میسازد یک کپی از یک دشمن درست کند ، و آنها را مجبور کند که با عکس خود روبرو شوند هنگامی که او با امواج خروشان به آنها حمله میکند.