يكي از پيروان ميفراس ، خداي جنگ ، نساج با استفاده از قدرتهايي كه به او داده شده سعي بر اين دارد كه در برابر نيروهاي نيكي مقاومت كند.او با استفاده از تواناييش دشمنان را گيج كرده و سوراخهايي در زمان ايجاد ميكند تا به دشمنانش از هر نقطه ي ممكن ضربه بزند.اما اين تنها قدرت او نيست.او با به اوج رساندن قدرتش انعكاس هاي عجيبي از خود ميسازد كه مانند خويش قادر به وارد كردن ضربه هاي سنگين به دشمنانش است.او به راحتي در مبارزه دشمنانش را گيج كرده و با نيروهاي ويران كننده اش در برابر نيروهاي نيكي مقاومت ميكند.