و با مقام جانشینی قلمرو ساتیر بدنیا آمد ,ریکیمارو توسط بزرگترین جنگجویان زمان خود پرورش یافت. به هر حال با سوختن سرزمینش توسط آتش باعث فاسد شدن خیلی از همنوعانش شد. و آن ها هم از بی فکر ترین حیوانات جنگل شدند او با خودش پیمان بست که تا وقتی که اسکورج را نابود نکرد دست از جنگ بر ندارد پس خودش را آماده ی جنگ کرد. او از کوچک بودن نه تنها افسوس نخورد بلکه سود هم برد. او میتوانست خود را نامرئی کند, از پشت به دشمنانش خنجر بزند و میتواند گازی تولید کند که باعث سایلنس شدن دشمنانش شود و تقریباً غیر قابل دسترس شود.