رکسار یا نیمه ارک-نیمه غول، رام کننده حیوانات است او ابزاری برای کمک به هورد در دفاع از دورتار بعد از شکست لژیون سوزان بود. اصل و نسب نیمه ارک، نیمه غولی اش به مُک ناتال می رسد. بخاطر تبار ترکیب شده اش، او مبارز بزرگ و خشنی است که از دو تبر بزرگ در نبرد استفاده می کند. او تقریبا بی خانمان است. و مرتب در سرزمین های کالیمدور با خرس وفادارش میشا در حال گشت و گذار است.


از گذشته رکسار اطلاعات کمی داریم. اما پس از شکست لژیون سوزان او به هورد آمد تا یکی از پهلوانان بزرگ هورد باشد. او ابزاری در کمک کردن به قبیله نیزه سیاه ترول ها و فرار آنها از جزیره زمانی که مارینس از کول تیراس به آنجا تجاوز کرد بود و با کمک ترول شکارچی سایه، روخان و ارباب اختلاط گر پانداها چن سِتبر طوفان کمک کرد تا دورتار برای هورد محفوظ بماند.هنگامی که گزارش آغاز حمله اتحاد منتشر شد. رکسار فرستاده شده بود تا وضعیت اتحاد ضعیف طرفین را بسنجد و ببیند که آیا این اتحادفسخ شده*است یا نه؛ او توسط جینا پرادمور در اتفاقات رخ داده و ظاهر شدن مجدد دریاسالار پرادمور (پدر جینا) و حمله دریاسالار به ارک یاری شد. رکسار نیروهای هورد را رهبری کرد و تجاوزات را دفع کرد و دریاسالار را کشت.


رکسار بعدها از سرزمین های وحشی کالیمدور بار دیگر برای گشت و گذار خارج شد و حتما در زمین های کالیمدور مثل دسولیث و فرالاس با میشا که همیشه در کنار اوست پیدا خواهد شد