خیلی شده ببینید که هیروها چه توسط لول چه آیتم، یونیت های داخل فارم (جنگل) را ازآن خود میکنند. و بعضی یونیتها اسپل تـــور دارن که با اون میشه هیروهارو برای چند ثانیه گرفت.
اما وقتی شما هیرویی رو ترپ میکنین اگر بخواد غیب کنه، بازهم دیده مشیه و لول او بعد از زمان ترپ کار میکنه و هیرو رو غیب میکنه!