با ابلاغ دستور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت گرفت


با ابلاغ دستور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با سیاست های جدید هیأت مدیره بنیاد ملی بازی های رایانه ای، صدور کلیه مجوزهای مربوط به بازی های رایانه ای به این بنیاد واگذار شد.

به گزارش معاونت ارتباطات و بین الملل بنیاد ملی بازی های رایانه ای، با دستور دکتر محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با هدف عدم موازی کاری و ایجاد تمرکز در سیاست های فرهنگی در بخش بازی های رایانه ای، کلیه امور مربوط به صدور مجوزهای تولید ، توزیع، نشر، بازی سراها و مسابقات به بنیاد ملی بازی های رایانه ای واگذار شد.