مد اولیه بازی
تنها مجاز به زدن یکی از این مد ها هستید.
مد های قسمت دوم باید همراه با مد های قسمت اول زده شوند در غیر اینصورت عمل نمی کنند.

Normal Mode --> Team Pick
اگر شما هیچ کدام از مد های اولیه را نزنید این مد پس از 15 ثانیه فعال می شود و هر گروه میتواند از خانه ی خود و یا خانه ی میانی قهرمان خود را انتخاب کند.

-allpick / -ap --> All Pick
در این مد شما می توانید از تمام خانه ها حتی خانه ی تیم مقابل قهرمان خود را انتخاب کنید

-allrandom / -ar --> All Random
در این مد تمام قهرمانان به صورت تصادفی از تمام خانه ها انتخاب می شوند.
( غیر قابل اجرا با: Reverse Mode )

-teamrandom / -tr --> Team Random
در این مد تمام قهرمانان به صورت تصادفی از خانه ی گروه خود انتخاب می شوند.
( غیر قابل اجرا با: Reverse Mode, Death Match )

-moderandom / -mr --> Mode Random
در این مد به صورت تصادفی یکی از مد های زیر انتخاب می شود
-ar_-tr_-ap.
( غیر قابل اجرا با: Reverse Mode, Death Match )

-leaguemode / -lm --> League Mode
این مد مانند مد اول است ولی با چند خاصیت اول اینکه انتخاب قهرمان به صورت نوبتی است تیم اول به صورت تصادفی انتخاب می شود و تنها یک قهرمان ان هم از خانه ی خود می تواند انتخاب کند بعد از ان نوبت تیم دوم است که دو انتخاب دارد کی می تواند از تمام خانه ها انتخاب کند لازم به ذکر است مدت زان هر انتخاب 20 ثانیه است. روند انتخاب قهرمان :1-2-2-2-2-1
( غیر قابل اجرا با: همه مد های ثانویه بازی به جز بازیکن های تصادفی, تعویض قهرمان با هم تیمی, تعویض قهرمان از خانه ها, تغییر فصل زمین به حالت برفی (-ts )

-randomdraft / -rd --> Random Draft
در این مد حتما باید در دو تیم بازیکن باشد. هیچ وقت قهرمان گوبلین تیچز قابل نتخاب نیست.انتخاب قهرمان در این مد هم مانند مد قبل است اما با این تفاوت که بیست و دو قهرمان تنها برای انتخاب وجود دارد که به صورت تصادفی قرار می گیرند.
( غیر قابل اجرا با: Mirror Match, Death Match, All Agility, All Intelligence, All Strength, Same Hero, Reverse Mode )

-voterandom / -vr --> Vote Random
سه نوع بازی انتخاب خواهد شد, و هر بازیکن می تواند به یکی از انها رای دهد, با استفاده از فرمان
-option 1/2/3
. هر بازیکن تنها یک رای می تواند بدهد.
( غیر قابل اجرا با: Mirror Match, Death Match, All Agility, All Intelligence, All Strength, Same Hero, Reverse Mode )

-extendedleague / -xl --> Extended League
در این مد انتخاب تصادفی مجاز نیست. الزاما 10 بازیکن نیاز است.لیدر های 2 تیم یعنی رنگ ابی و صورتی 3 قهرمان حذف می کنند زمان انها 20 ثانیه است.بعد بازیکنان از قهرمانان باقی مانده انتخاب می کنند
مانند league mode.
( غیر قابل اجرا با:همه مد های ثانویه بازی به جز بازیکن های تصادفی, تعویض قهرمان با هم تیمی, تعویض قهرمان از خانه ها, تغییر فصل زمین به حالت برفی (-ts )

-singledraft / -sd
--> Single Draft
در این مد برای هر بازیکن 3 قهرمان به صورت تصادفی برگزیده می شود که یکی استرنج یکی اگیلیتی و یکی اینتلیجنس می باشد,بعد بازیکنان می توانند یکی از انها را انتخاب کنند .
( غیر قابل اجرا با: Mirror Match, Death Match, All Agility, All Intelligence, All Strength, Same Hero, Reverse Mode )

-captainsmode / -cm -> Captains Mode
در این مد ابی و صورتی به عنوان کاپیتان برای همه قهرمان انتخاب می کنند اول هر کدام یک به یک 3 قهرمان حذف می کنند که مدت هر کدام از ان ها 40 ثانیه است البته 90 ثانیه هم وقت اضافه وجود دارد که اگر این زمان تمام شود قهرمان به صورت تصادفی انتخاب و یا حذف می شود.
بعد از حذف هر کاپیتان می تواند 3 قهرمان انتخاب کند و کاپیتانی که اول نوبت او می شود یک قهرمان و کاپیتان دوم 2 قهرمان انتخاب می کند که به صورت
1-2-2-1 است.
اگر 40 ثانیه انتخاب یا حذف قهرمان تمام شود 90 ثانیه وقت اضافه شروع میشود.
کریپ ها 90 ثانیه بعد از اینکه این قسمت پایان یافت می ایند .
بعد بازیکنان می توانند با کلیک بر روی تیکی کهروی قهرمانان وجود دارد انان را انتخاب کنند. شما می تواند به کاپیتان شروع کننده رای دهید با فرمان
-cm 1 ya -cm 2
منظور از 1 همان تیم اول و 2 همان تیم دوم است . Ban time is 40 seconds,
( غیر قابل اجرا با: تمامی مد های ثانویه )

-CaptainsDraft / -cd -> Captain Draft
در این مد 24 قهرمان دور یک دایره به صورت تصادفی برگزیده می شوند که 8 استرنج 8 اگیلیتی و 8 اتلجنس می باشد
هر تیم 2.5 دقیقه زمان دارد. بازیکن ابی و صورتی یک به یک قهرمان حذف می کنند می کنند به صورت 1-1-1-1
سپس به صورت 1-2-2-2-2-1قهرمان انتخاب می کنند.
زمانی که قهرمانی حذف یا انتخاب می شود نوبت بازیکنان به سرعت عوض می شود,

زمان انتخاب شما زمانی که نوبتتان شود قابل مشاهده است
(غیر قابل اجرا با: تمامی مد های ثانویه )

II. مد های ثانویه
*این مد ها باید همراه مد اولیه زده شوند وگرنه عمل نمی کنند
(listed below).

-deathmatch / -dm --> Death Match
اگر قهرمان شما بمیرد شما می تئانید قهرمان جدیدی داشته باشید.
اگر در مد اولیه تصادفی انتخاب شود تمام قهرمانان جدید به صورت تصادفی خواهند بود,A team loses if it has 44 deaths (you can change می توان تعداد انتخاب قهرمان جدید را با فرمان زیر تعیین کرد
-live #
بازی زمانی تمام می شود که قهرمانان تعیین شده تمام شوند یا ساختمان باستانی شما خراب شود.
( غیر قابل اجرا با: All Intelligence, All Agility, All Strength, Reverse Mode, Same Hero, Mirror Match )

-reverse / -rv --> Reverse Mode
در این مد بازیکنان می توانند تنها از قهرمانان تیم مقابل قهرمان خود ا انتخاب کنند.
باید در 2 تیم بازیکن باشد در این مد.
( غیر قابل اجرا با: Death Match, Same Hero )

-mirrormatch / -mm --> Mirror Match
باید در 2 تیم بازیکن باشد .
بعد از 1 دقیقه بازیکنان به صورت زوجی یعنی نفر او تیم 1 با نفر اول تیم 2 و همینطور تا اخر
تعویض قهرمان می کنند.
( غیر قابل اجرا با: Same Hero, Death Match )

-duplicatemode / -du --> Duplicate Mode
در این مد بازیکنان می توانند یک قهرمان را چند بار انتخاب کنند.

-shuffleplayers / -sp --> Shuffle Players
در این مد بازیکنان با هم به صورت تصادفی تغییر میکنند.

-samehero / -sh --> Same Hero
در این مد هر قهرمانی که بازیکن ابی انتخاب کند تمام بازیکنان هم همان قهرمان را خواهند داشت.
( غیر قابل اجرا با: Mirror Match, Reverse Mode, Death Match )

-allagility / -aa --> All Agility
فقط قهرمان اگیلیتی مجاز است.
( غیر قابل اجرا با: All Strength, All Intelligence, Death Match )

-allintelligence / -ai --> All Intelligence
فقط قهرمان اینتلجنس مجاز است.
( غیر قابل اجرا با: All Strength, All Agility, Death Match )

-allstrength / -as --> All Strength
فقط قهرمان استرنج مجاز است.
( غیر قابل اجرا با: All Agility, All Intelligence, Death Match )

-itemdrop / -id --> Item Drop
زمانی که شما بمیرید یکه از ایتم های شما به صورت تصادفی به زمین می افتد.
اگر هم ایتمی نداشته باشید اتناقی نمی افتد حتی طلا هم کم نمی کند.

-easymode / -em --> Easy Mode
در این مد برج ها ضعیف تر هستند سریع تر تجربه کسب می کنید 2 برابر طلا می گیرید

-nopowerups / -np --> No Powerups
در این مد پاوراپ یا طلسم نمی اید

-supercreeps / -sc --> Super Creeps
در زمان های نا معلومی یک کریپ قوی در یکی از سمت ها یا در 2 سمت می اید.

-onlymid / -om --> Only Mid
در این مد سمت بالا و پایین بسته می شود
-notop / -nt --> No Top
در این مد فقط سمت بالا بسته می شود

-nomid / -nm --> No Middle
در این مد فقط سمت وسط بسته می شود.

-nobot / -nb --> No Bottom
در این مد فقط سمت پایین بسته می شود.

-rangeonly / -ro -> Range Only
در این مد فقط قهرمانان دورزن مجاز است.
( غیر قابل اجرا با: Melee Only, Death Match )

-meleeonly / -mo -> Melee Only
در این مد فقط قهرمانان نزدیک زن مجاز است.
( غیر قابل اجرا با: Range Only, Death Match )

II. مد های قسمت سوم

* هر تعداد از این می تواند انتخاب شود.

-noswap / -ns --> No Swap
در این مد نمی توانید قهرمان خود را با هم گروهی خود تعویض کنید.

-norepick / -nr --> No Repick
در این مد نمی توانید انتخابی مجدد داشه باشید.

-capturepoint / -cp --> Capture Point
در این مد در مناطق خاصی هر 10 دقیقه یک قدرت ظاهر می شود که می توان ان را گرف .

-terrainsnow / -ts --> Terrain Snow
در این مد فصل بازی تغییر کرده و همه جا برفی می شود که با فرمان زیر می توان انرا به حالت اصلی برگرداند
-terrain ya -terrain defult.

-poolingmode / -pm -> Pooling Mode
در این مد بازیکنان می توانند از ایتم های اعضای دیگر استفاده کنند

-observerinfo / -oi -> Observer Info
نمایش برخی از اطلاعات اضافی برای داوران زمانی که شما بالاتر از قهرمانان دیگر هستید
-miniheroes / -mi -> Mini Heroes
اندازه قهرمانان نصف حالت عادی خواهند شد.

-fastrespawn / -fr -> Fast Respawn
زمان زنده شدن قهرمانان نصف حالت عادی خواهد شد.

]V. فرمان های داخل بازی
* می توان بارها و بارها در طول کل بازی (با استثنا) استفاده شود
* قابل استفاده توسط همه.

-matchup / -ma --> Display matchup
نمایش کنترل قهرمان مقابل و لول های ان.
همچنین نمایش زمان ترک بازی.

-movespeed / -ms --> Display movespeed
نمایش میزان سرعت حرکت

-creepstats / -cs --> Display creep stats
نمایش میزان کشتن کریپ و همچنین دینای کردن کریپ,

-cson --> Show Creep Stats scoreboard
امار کریپ شما را نشان می دهد در نام

-csoff --> Hide Creep Stats scoreboard
امار کریپ شما را پنهان می کند در نام.

-disablehelp --> Disable Help
تعداد تلپورت شدن شما با لول 2 چن.
تعداد بار هایی که فوریون به شما لول 1 زده.

-enablehelp --> Enable Help
به طور پیش فرض.
فرمان -disablehelp off.

-unstuck --> Unstuck
قهرمان شما 60 ثانیه بعد از زدن این فرمان ثابت مانده و بعد به پایگاه یا یا همان بیس فرستاده می شود

-recreate --> Recreate
این فرمان فقط برای قهرمانان زیر ممکن است
N'aix, Terrorblade, Dragon Knight and Banehallow(lycan).
زمانی که نزدیک فونتاین باشد و کنترل قهرمان خود را از دست داده باشید می توان از ان استفاده نمود(metamorphosis problem).
بعد این فرمان قهرمان 2 دقیقه ثابت می ماند. برای لشراک هم قابل استفاده است اگرچه نیازی نیست.

-showmsg --> Show hero death messages
به طور پیش فرض فعال است. وقتی قهرمانی بمیرد دیده می شود

-hidemsg --> Hide hero death messages
وقتی قهرمانی بمیرد پیغامی دیده نمی شود

-showdeny --> Show deny notification
به طور پیشفرض فعال است.
زمانی که کسی کریپ دینای کند علامت تعجب ظاهر می شود

-hidedeny --> Hide deny notification
علامت تعجب زمان دینای دیده نمی شود.

-weather rain/snow/moonlight/wind/random/off --> Weather effects
تغییر وضعیت اب و هوا
-اگر تصادفی انتخاب شود هر 5 دقیقه تغییر می کند.

-weather off
اب و هوا متوقف می شود.

-deathon / -don --> Show Death Timer board
به طور پیشفرض فعال است. زمان زنده شدن قهرمان را نشان می دهد
-deathoff / -doff --> Hide Death Timer board
زمان زنده شدن قهرمان را نشان نمی دهد.

-roll # --> Roll
یک عدد تصادفی از یک تا عددی که بعد رول میزنید نمایش می دهد.

-rollhero / -rh -> Randomly display a heroname.
نام یک قهرمان به صورت تصادفی نمایش می دهد
-hideheronames / -hhn --> Hide hero names
در زمان چت نام قهرمان دیده نمی شود
-mute --> Mute kill sounds
صدای کشتن قهرمان قطع می شود.

-random --> Random
یک قهرمان تصادفی به شما می دهد بدون کم کردن طلا.

-random Intelligence/Strength/Agility
ابن فرمان یک قهرمان از کلاس مشخص شده می دهد اما 100 تا طلا می گیرد.

-repick --> Repick
تعویض قهرمان از خانه که 100 طلا می گیرد

-gameinfo --> Game info
نمایش برخی از اطلاعات در بازی از مد هایی که در بازی استفاده شده.

-afk --> AFK Info
نمایش مقدار ثابت بودن قهرمانان یا دور بودن از بازی.

-kickafk # --> Kick AFK players
زمانی که بازیکنی زیاد از بازی دور باشد با این فرمان از بازی ییرون انداخته می شود
-apm --> Actions Per Minute
نمایش تعداد کار هایی که در دقیقه انجام داده هر بازیکن.

-clear --> Clear screen
پاک کردن صفحه ی نوشتن سیستم.

-invokelist --> List Invoker's spells
نمایش قدرت های
invoker.

-rollon -> Roll text on
به طور پیشفرض فعال است.نمایش رول.

-rolloff -> Roll text off
نمایش ندادن رول.

-music # -> Play music
در ادامه ی فرمان بالا هر کدام از متون زیر زده شود یک اهنگ زده می شود
off, random,
nightelf1, nightelf2, nightelf3,
human1, human2, human3,
orc1, orc2, orc3,
undead1, undead2, undead3,
other1, other2, other3, other4, other5.

-water red/blue/green/random/default -> Water color
تغییر رنگ اب
فرمان :-water ghermez sabz abi
باید جای 3 رنگ عدد گذاشت

-quote #/random -> Play hero quote
پیشنهاد کردن عدد

-rickroll -> Rick Roll
10بار قابل استفاده است
-bonus -> Show bonus XP and gold
نمایش میزان طلا و ایکسپی جایزه.

V. فرمان های جا به جایی قهرمان بین بازیکنان یک تیم
* چند بار می توان مورد استفاده قرار گیرد، اما فقط قبل از 90 ثانیه .
* نمی توان استفاده کرد زمانی که حالت تعویض فعال نیست.

-swaphero / -swap --> Display hero's numbers
نمایش یک لیست از قهرمانان تعویض همراه با شماره انها,

-swap 1/2/3/4/5 --> Swap
تعویض قهرمان با شماره مورد نظر
-swapcancel --> Cancel swap requests
لغو کردن تعویض قهرمان.

-swapall --> Swap All
فرستادن درخواست تعویض قهرمان برای همه ی هم تیمی ها.

VI. Hero specific commands

* Can be used repeatedly during whole game.

-fleshstr / -fs --> Flesh Heap Strength
مخصوص پادج. نمایش میزان دریافت استرنج.

-ha -> Hook Accuracy
مخصوص پادج.نمایش تعداد هوک درست به دشمن.

-mines -> Land Mine Counter
مخصوص گوبلین تیچز. نمایش تعداد مین کاشته شده.

-aa -> Arrow Accuracy
مخصوص پریستس . نمایش تعداد ارو درست زده شده
(arrow)
-gg -> Goblins Greed
مخصوص الچمیست. نمایش میزان طلای هدیه از لول 3