Gold 2600

محل خرید


Ancient Weaponary

نوع

خودکار و دستی . (Passive & Active )

روش ساخت آیتمخصوصیّات آیتم :

اضافه نمودن 9 قدرت دست (Damage ) به هیروی شما .
اضافه نمودن 15 سرعت دست ( Attack Speed ) به شما .
همچنین اضافه نمودن 5 آرمور و پر کردن 5 جان در ثانیه ( HP Regen ) .
و با فعال نمودن این آیتم شما 31 قدرت دست ، 10 سرعت دست و 25 Strength خواهید گرفت امّا در عوض 37 جان شما در ثانیه کم میشود . این قابلیّت 5 ثانیه زمان آماده شدن دارد.

توضیحان آیتم :

نکته ی خیلی مهم این است که زمانی که جان شما بسیار کم شود خصوصیّت این آیتم به طور خودکار غیر فعال شده پس شما نمیتوانید خودرا به وسیله ی این ایتم بکشید .