Gold 2150

محل خرید

Ancient Weaponary

نوع

خودکار . ( Passive )

روش ساختقابل استفاده درخصوصیّات آیتم :


اضافه کردن 35 قدرت دست ( Damage ) به هیروی شما و همچنین قابلیت زدن ضربه 1.75 برابر ضربه معمولی با شانس 20%.

توضیحات آیتم :

ایتمی مناسب برای هیرو هایی که LifeSteal دارند تا هنگام ضربه زدن با زدن ضربه ی 1.75 برار ، جان بیشتری پر کنند.