370 Gold

محل خرید

Supportive Vestments

نوع

یک وسیله برای جابجایی آیتم ها بین فروشگاه و هیروی شما.

روش ساخت آیتم



خصوصیّان آیتم :

قابلیّت جابجایی ایتم بین فروشگاه ها و هیروی شما با سرعت بالاتر و امنیت بیشتر نسبت به Animal Courier .



توضیحات آیتم :

میتوانید این آیتم را کنار Powerup ها (Rune ها ) بگزارید که هم از چابجا شدن دشمن باخبر شوید هم از آمدن PowerUp ها.