Gold 0

محل خرید
-

نوع

خودکار. ( Passive )

روش ساخت ایتم
-

خصوصیّات آینم :
زمانی که این آیتم در کیف ( Inventory ) شما قرار داشته باشد ، برای 1 بار زمانی که بمیرید ، بعد ا ز 5 ثانیه در محل مردنتان ، زنده خواهید شد و Gold و EXP از شما کم نشده و به دشمن داده نخواهد شد.

توضیحات آیتم :
این آیتم قابل خریدن نیست ، و برای بدست آوردن این آیتم باید غولی ( Boss ) به اسم Roshan را بکشید تا این آیتم را بدست آورید.
همچنین نکته ی مهم این است که اگر این آیتم در مدت زمانی که Roshan مرده است و زنده نشده ( 10 دقیقه ) استفاده نشود ، از شما گرفته خواهد شد.