Ghost Scepter
1600Goldاین آیتم نیاز به ترکیب نداره و فقط آیتم اصلی رو نیاز داره

توضیحات:

این آیتم به همه چیز شما +۷ اضافه می*کند

وقتی روی این آیتم کلیک می کنید کسی نمی تواند برای ۴ ثانیه به شما اتک بدهد اما در عوض ۴۰% damage از لول بیشتر میخورید
این آیتم ۳۰ ثانیه cooldown دارد و وقتی شما آواتار می کنید این آیتم کنسل میشود

این آیتم موقع ای به کار میره که تو تیم حریف هیرو های اتکر زیاد باشن و هیروهای speller نداشته باشن