Veil of Discord
3100Gold
آیتم های مورد نیاز:


Helm of Iron Will
950Gold

2 X Robe of the Magi
2 X 450Gold
Veil of Discord Recipe
1250Gold
توضیحات:
این آیتم به ارمر شما ۵ و به اینتللیگنک شما ۱۲ واحد اضافه می کند و سرعت پر شدن hp شما را ۵ تا زیاد می کند

Discord:Active
magic resistance (مقداری که از سکیلل کمتر دمج می خورید) تمام یونیت هایی که در Aoe ۴۷۵ هستند را برای مدتی کم می کند و باعث میشود تا دشمنان از اسکیل ۲۵% بیشتر دمج بخورند
اثر این آیتم برای ۱۵ ثانیه میماند ، ۷۵ تا مانا مصرف می کند ، ۳۰ ثانیه Cooldown و ۸۰۰ تا Range دارد

محل خرید : Arcane Sanctum