Ancient Janggo Of Endurance

1725Goldآیتم*های مورد نیاز:

Bracer
525Gold+ =

Robe of the Magi
450GoldAncient Janggo of Endurance Recipe
750Goldتوضیحات:
این آیتم به همه چیز شما ۸تا اضافه می*کنه و به damage شما هم ۸تا اضافه می*کنه

این آیتم ۲ حالت داره
۱.حالت passive یعنی* خودش فعال هست که سرعت راه رفتن و اتک دادن شما و یارانی که در range ۹۰۰ شما باشند ۵% زیاد می*کنه
۲.حالا Active یعنی* خودتون باید فعال کنید که در این حالت وقتی* از این آیتم استفاده کنید به یاران شما که range ۹۰۰ شما باشند ۱۰% سرعت راه رفتن و ۱۰تا سرعت اتک دادن اضافه می*کنه. این آیتم ۳۰ ثانیه cooldown داره