Rockstar خبر جدیدی را از فروش عنوان بزرگ خود، Grand Theft Auto اعلام کرد. این بازی توانسته در مجموع چیزی بیش از 125 میلیون نسخه در سراسر جهان بفروشد، در حالیکه 25 میلیون نسخه آن مختص به GTAIV می شود. این خبر در کنفرانس سرمایه گذاری سوئیس مطرح شد.