درود

همان طور که میدانید از 22 آپریل خرید کلن مجانی شد.
چند روز بعد از اینکه خرید مجانی شد گارنا محصول جدید خودش را با نام
Display Clan in Lan Game

اضافه کرد به این صورت که کلن هایی که شما دوستان میسازید برای اینکه در داخل لن نشان داده شود و ثبت شود باید این محصول 300 شلی
خریداری شود بعد از خرید شل به سایت کلن رفته لوگین کنید و به قسمت شاپ کلن برید و این محصول را خریداری کنید تا تغییرات برای شما اعمال شود.