سئو زمانی خوب جواب می دهد که هم ظراحی سایت و لینک هاب داخلی آن مناسب باشد و هم لینک های گرفته شده ار بقیه سایت ها خوب و قدرتمند باشد. در مجموع کار پیچیده ای می باشد و فاکتورهای زیادی دز آن دخیل می باشد.