اگه میشه یکی راهنماییم کنه وقتی هیروی مقابلم اسنایپر هست با چه هیرویی و چه آیتم هایی نابودش کنم